Статистик

Тэнхлэг зууч ХХК Монгол банктай хамтарч 2013 оны 1 сараас эхэлж сар болгон Орон сууцны үнийн индекс тооцож байна.

Шинэ орон сууцны дундаж үнэ

Шинэ орон сууцны үнийн индекс