ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

2020/02/07
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6.3.1, 6.3.2 дахь заалтыг үндэслэн, бусад зохицуулалттай этгээдийн адил төстэй журам заавар, гадаад улсын туршлага болон манай улсын нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын төслийг боловсруулан Захиргааны ерөнхий хуулийн 62.1-д заасны дагуу үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын салбарт оролцогчид болон олон нийтээс санал авч, хэлэлцүүлж байна.

Салбарын оролцогчид, иргэд журмын төсөлтэй энд дарж танилцан, саналаа realestate@frc.mn цахим хаягаар өгөх боломжтой юм.           

                   

ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА  
Тэнхлэг зууч ХХК - Facebook