УЛААНБААТАР ХОТЫН ОФФИСЫН НИЙЛҮҮЛЭЛТ, ҮНЭ

2020/02/02
УЛААНБААТАР ХОТЫН ОФФИСЫН НИЙЛҮҮЛЭЛТ, ҮНЭ

"Тэнхлэг зууч" компанийн мэдээллийн санд 438 оффисын барилгын мэдээлэл байна. Үүнээс 389 нь одоо ашиглагдаж байгаа бөгөөд 49 оффисын барилга баригдаж байна. Харин баригдахаар төлөвлөгдөж байгаа  оффисын барилга 9 байна.

                                                                                                                      Эх сурвалж: "Тэнхлэг зууч" ХХК

УЛААНБААТАР ХОТЫН ОФФИСЫН НИЙЛҮҮЛЭЛТ, ҮНЭ  
Тэнхлэг зууч ХХК - Facebook